تعداد اخبار امروز : 0 خبر

دوشنبه ۲۹ شهریور, ۱۴۰۰

دفتر مدیرکل : ۳۷۲۰۱۳۵۰


فکس : ۳۷۲۰۱۳۵۱


معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی : ۳۷۲۰۱۳۴۹


معاونت اداری و پشتیبانی : ۳۷۲۰۱۳۳۶


اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی : ۳۷۲۰۶۲۶۲


اداره حراست : ۳۷۲۰۱۴۴۳


اداره امور عمومی : ۳۷۲۰۴۸۴۸


واحد انفورماتیک : ۳۷۲۲۹۹۶۹


اداره آموزشگاه های آزاد : ۳۷۲۰۱۳۴۵


اداره سنجش و ارزشیابی مهارت : ۳۷۲۰۶۷۶۷


روابط عمومی : ۳۷۲۰۱۳۳۹


دفتر حقوقی : ۳۷۲۰۱۳۴۰


امور رفاهی :۳۷۲۰۴۷۴۷


تلفن گویا : ۱۶۷۰


آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور - ۱۴۰۰