نظام پیشنهادات
نام
ورودي غير معتبر مي باشد
نام خانوادگی
ورودي غير معتبر مي باشد
کدملی (*)
ورودي غير معتبر مي باشد
سطح تحصیلات
ورودي غير معتبر مي باشد
محل خدمت
ورودي غير معتبر مي باشد
تلفن همراه
ورودي غير معتبر مي باشد
نشانی الکترونیکی
ورودي غير معتبر مي باشد
زمینه پیشنهاد
ورودي غير معتبر مي باشد
موشوع پیشنهاد
ورودي غير معتبر مي باشد
شرح پیشنهاد
ورودي غير معتبر مي باشد
شرح مزایای روش پیشنهادی
ورودي غير معتبر مي باشد
وضع موجو.د و معایب آن
ورودي غير معتبر مي باشد
تخمین مدت زمان انجام (به ماه)
ورودي غير معتبر مي باشد
تخمین هزینه اجرا ( ریال )
ورودي غير معتبر مي باشد
مستندات در قالب فایل PDF
ورودي غير معتبر مي باشد
کد تشخیص هویت کد تشخیص هویت
  بروز
ورودي غير معتبر مي باشد